Odluka o pokretanju postupka za nabavku kopir aparata